L’origen del projecte

Els prejudicis i estereotips vinculats a la immigració a la diversitat cultural, en general, juguen un paper determinant en la configuració d’un entorn més o menys procliu a la bona convivència intercultural i a la prevenció de la discriminació i el racisme. Els rumors constitueixen un dels canals més potents de difusió i consolidació d’aquests prejudicis i estereotips, reforçant les actituds hostils respecte la diversitat cultural i certs col•lectius.

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar l’any 2010 una estratègia per contrarestar els rumors negatius sobre la diversitat cultural que combina diverses accions que inclouen la creació d’una xarxa ciutadana “antirumors”, una campanya de comunicació, la formació d’agents antirumors i una gran varietat d’activitats de sensibilització. L’impacte que ha tingut aquesta estratègia tant a nivell local com internacional ha posat de relleu la importàcia d’abordar aquesta realitat des de l’àmbit local a partir perspectives i metodologies innovadores.

La Fundació ACSAR va presentar el projecte per exportar l’estratègia de Barcelona a altres ciutats i territoris de l’estat espanyol (Sabadell, Getxo, Fuenlabrada i l’illa de Tenerife) al Fons Contra la Xenofòbia de l’”Open Society Foundations”, que va aprovar el projecte i aporta la major part del finançament. El Consell d’Europa i l’Obra Social de “la Caixa” col•laboren i recolzen el projecte. El GRITIM de l’UPF és el responsable de l’avaluació externa i l’Ajuntament de Barcelona també participa aportant la seva experiència en la implementació de la seva estratègia antirumors.

Els objectius

L’objectiu principal del projecte “estratègia antirumors per prevenir el racisme” és impulsar i consolidar en quatre ciutats espanyoles una estratègia de comunicació i sensibilització a llarg termini basada en l’experiència de l’”estratègia antirumors” de Barcelona, amb l’objectiu de contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els falsos rumors que circulen sobre la immigració i la diversitat cultural, i que dificulten la interacció i la convivència i poden derivar en actituds discriminatòries i racistes.

Objectius específics:

 1. Identificar i analitzar els principals estereotips i falsos rumors que circulen per quatre ciutats espanyoles i recopilar informació objectiva i rigorosa que els desmenteixi.
 2. Constituir una xarxa d’actors socials en quatre ciutats coordinada pels ajuntaments amb el compromís d’impulsar conjuntament una estratègia a llarg termini per combatre i contrarestar els estereotips, tòpics i falsos rumors sobre la immigració.
 3. Dissenyar, implementar i avaluar l’estratègia de sensibilització amb una metodologia compartida però adaptada a cada ciutat a partir de l’experiència de Barcelona, amb l’objectiu que aquestes estratègies es consolidin i continuïn en el temps més enllà de la durada d’aquest projecte.

Fases i accions

El projecte s’implementarà al llarg del 2013 i es divideix en quatre fases en les que es desenvoluparan el conjunt d’accions previstes:

Fase 1: Els rumors

 • Anàlisi de la estratègia antirumors de Barcelona
 • Identificació dels principals estereotips negatius i falsos rumors en cada territori
 • Recopilació d’informació rigorosa que desmenteixi els falsos rumors detectats

Fase 2: Les xarxes antirumors

 • Creació i impuls de les xarxes “antirumors”
 • Formació dels “agents antirumors”

Fase 3: “Les campanyes antirumors”

 • Definició de les estratègies de sensibilització antirumors en cada ciutat
 • Elaboració dels materials per a les estratègies de sensibilització
 • Implementació i avaluació de les estratègies de sensibilització

Fase 4: “Avaluació i difusió del projecte”

 • Informe d’avaluació del projecte
 • Estratègia de difusió dels resultats

Descarrega’t el projecte